Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:

Editorial Board

Members of the 8th Editorial Board of Fudan

University Journal of Medical Sciences

 

Editor-in-Chief   GUI Yong-hao

Executive Vice-Editor-in-Chief   ZHA Xi-liang

 Vice Editors-in-Chief

        BAI Chun-xue    JIANG Xin-guo    LI Hua-wei    LI Xiao-tian        

        QIN Lun-xiu    SHAO Zhi-min    SUN Bo    YUAN Zheng-hong     

        ZHANG Nong    ZHANG Xiu-feng    ZHAO Nai-qing

 Advisory Board

        GE Jun-bo    GU Yu-dong    ZHOU Liang-fu

Editorial Board Member

        BAO Zhi-jun    CHEN Dao-feng    CHEN Shi-yao    CHEN Si-feng       

        CHENG Xun-jia    CHI Fang-lu    CHU Yi-wei    DING Qiang          

        DONG Jian    DONG Jing-cheng    DONG Qiang    FU Hua             

        GUO Xiao-mao    HAO Mo    HE Na    HU Yan    HUA Ke-qin          

       HUANG Guo-ying    HUANG Zhi-li    JIANG Hua    KAN Hai-dong      

       LI Rui-xi    LU Hong-zhou    LU Yi     LU Li-min             

       LU Wei-yue    LYU Fei-zhou    MAO Ying    QIAN Ju-ying        

      QIANG Jin-wei    QIN Xin-yu    SHAO Chun-lin    SUN Xing-huai        

       WANG Chun-sheng    WANG Guo-min    WANG Jian    WANG Yan-qing      

       XIANG Lei-hong    XU Cong-jian    YANG Yong-hua    YE Ding-wei        

       YU Bo    YU Jin-ming    YU Zhuo-wei    ZENG Meng-su

           ZHANG Bo-heng    ZHANG Wen-hong    ZHAO Shi-min    ZHENG Shan       

       ZHOU Guo-min    ZHOU Jian    ZHOU Liang     ZHU Hong-guang        

       ZHU Lei

 

Pubdate: 2018-12-21    Viewed: 1231