Welcome to visit Fudan University Journal of Medical Sciences, Share:
The mediating effect of affect balance in the relationship between health condition and life satisfaction in long-lived elders:the application of structural equation modeling
ZHANG Jia-ming1▲, LIU Zu-yun1▲, ZHU Yin-sheng2, WANG Yong2, WANG Zheng-dong2, CHU Xue-feng2, QIAN De-gui3, WANG Xiao-feng1,JIN Li1△
jms . 2016, (01): 16 -21 .  DOI: 10.3969/j.issn.1672-8467.2016.01.003